Met deze verklaring wensen we je te informeren hoe Munnange vzw omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal Munnange vzw de geldende privacywetgeving respecteren.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

Munnange vzw verzamelt persoonsgegevens voor de vzw-ledenlijst. Verder worden gegevens verzameld via een contactformulier, via een inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief of de organisatie van bepaalde activiteiten. We vragen hierbij naar persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummers. Naast het gebruik voor het aangegeven doel, worden deze gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van de werking en toekomstige Munnange activiteiten.

Wij verwerken en bewaren deze gegevens zorgzaam en met de nodige discretie. Wij geven gegevens niet door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is.

Welke rechten heb je zelf?

Je hebt het recht Munnange vzw te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Munnange vzw zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken  reageren. Vervolgens kan je Munnange vzw verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Munnange vzw in ieder geval binnen vier weken reageren.
Naast het recht op inzage, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met munnange.vzw@gmail.com.
Munnange vzw zal alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat Munnange vzw de geldende privacywetgeving niet naleeft.

Meer informatie over gegevensbescherming en jouw rechten vind je bij GBA (GegevensBeschermingsAutoriteit) of op de website van de Belgische Overheid.

Cookies

Sommige websites gebruiken cookies om het surfgedrag van gebruikers te bewaren. Op de website van Munnange vzw worden geen cookies gebruikt.